ASUINYMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS

TIIVIISTI RAKENNETTU KAUPUNKI ASUINYMPÄRISTÖNÄ – fyysisten ympäristötekijöiden vaikutus Helsingin kantakaupungin viihtyisyyteen

(Tutkielman paperiversiota voi käydä lukemassa Viikin kampuskirjaston opinnäytetöiden osastolla.)

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin rakentamisen tiiviyden vaikutusta yhdyskunnan ekologiseen kestävyyteen sekä fyysisten ympäristötekijöiden vaikutusta tiiviisti rakennetun asuinympäristön kokemiseen.

Tiivistä yhdyskuntarakennetta voidaan pitää kirjallisuuskatsauksen valossa ekologisesti kestävämpänä kuin väljää. Tämä johtuu ennen kaikkea henkilöautolla tehtävien pitkien päivittäisten matkojen aiheuttamasta suuresta ilmastokuormasta. Myös asuntojen lämmittämiseen, jätevesien puhdistukseen ja jätehuoltoon liittyvät seikat näyttävät puhuvan tiiviin yhdyskuntarakenteen puolesta.

Tiiviisti rakennetun kaupunkiympäristön kokemista tutkittiin Helsingin kantakaupungissa asuville täysi-ikäisille asukkaille lähetetyn postikyselyn avulla. Saatua aineistoa tarkasteltiin suorina prosenttijakaumina ja ristiintaulukointeina. Tulosten valossa näyttää siltä, että arkkitehtuurin esteettinen miellyttävyys on merkittävin tiiviisti rakennetun kaupunkiympäristön viihtyisyyteen vaikuttava tekijä. Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että kauniiden rakennusten purkaminen ja rumat rakennukset vähentävät huomattavasti oman kaupunginosan viihtyisyyttä. Tulos oli sama kaikilla asuinalueilla ja kaikissa väestöryhmissä.

Kyselyssä kartoitettiin myös kantakaupunkilaisten liikkumismuotoja sekä tyytyväisyyttä oman asuinympäristön tarjoamiin virkistysmahdollisuuksiin. Kevyen liikenteen kulkumuodot ja joukkoliikenne osoittautuivat Helsingin kantakaupungin asukkaiden yleisimmiksi kulkutavoiksi. Kesäviikonloput vietettiin yleensä Helsingissä tai muualla pääkaupunkiseudulla. Rantojen virkistystarjoumiin ei oltu kovin tyytyväisiä. Yleisin oman kaupunginosan rantoja koskeva toive oli uintimahdollisuuden järjestäminen. Pääkaupunkiseudun tarjoamia mahdollisuuksia retkeillä luonnossa pidettiin kohtalaisina.

Mainokset